RORTECH

DIMNIKARSTVO

GSM: (+386) 40 475 430
 Facebook stran.


Menu


Dimnikarska služba


Nastanek dimnikarskega poklica lahko beležimo vzporedno z razvojem kurilnih naprav že v srednjeveških mestih, kjer so se lesene hiše tiščale tesno skupaj in je posledično vsak požar pomenil pravo katastrofo za mesto. Eden najpogostejši vzrokov za nastanek požarov je bil povezan z nepravilno zgrajenimi, slabo vzdrževanimi in neredno  očiščenimi kurilnimi in dimovodnimi napravami. Takratne oblasti so spoznale pomen ustrezne ureditve kurilnih in dimovodnih naprav, ter rednega vzdrževanja in čiščenja le-teh, zato so to s predpisi uredili.

Z razvojem tehnologije se je vloga in odgovornost dimnikarske službe v današnjem času povečala.Zato glede na čas in situacijo, v kateri se nahajamo, je morda sedaj pravi trenutek za pristop na sistemsko mišljenje.

Ob današnji vse večji strokovni usposobljenosti dimnikarjev in ob vse bolj sposobnih inteligenčnih sistemih, ki so vse bolj razviti tudi na področju dimnikarstva, se takšen pristop lahko odrazi v dvigu nivoja in iz konkurenčnosti zraste v sinergijo (Sinergijo z naravo, ljudmi, dimnikarskimi podjetji, pisci predpisov, inšpektorji, ipd.).

 


1. Roki izvajanja storitev?

V gospodinjstvih se v večjem delu nahajajo kurilne naprave nazivne toplotne moči do 50 kW. Roki za izvajanje storitev so različni glede na vrsto goriva, ki ga naprava uporablja in pogostost uporabe naprave.

 • na napravi na plinasto gorivo je potrebno 1x letno opraviti letni pregled z meritvijo emisije dimnih plinov.
 • na napravi na tekoče gorivo je potrebno 1x letno opraviti čiščenje kurilne in dimovodne naprave z letnim pregledom in meritvijo emisij dimnih plinov.
 • na napravi na trdno gorivo je potrebno opraviti 4x letno čiščenje kurilne in dimovodne naprave, 1x letno pa se sočasno s čiščenjem opravi letni pregled.

2. CO detektor?

Z letom 2017 je obvezna vgradnja detektorja za ogljikov monoksid za vsa gospodinjstva, v katerih se nahajajo kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru. CO senzor mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1 (električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih, 1. del: preskusne metode in zahtevane lastnosti oziroma mora dosegati enakovredno raven v tem standardu navedenih zahtev).

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav


3. Katere so male kurilne naprave?

Za male kurilne naprave veljajo:
 • kurilna naprava na trdno gorivo do nazivne toplotne moči 1.000 kW
 • kurilna naprava na tekoče gorivo do nazivne toplotne moči 5.000 kW
 • kurilna naprava na plinasto gorivo do nazivne toplotne moči 10.000 kW

V gospodinjstvih se v večini primerov nahajajo kurilne narave do nazivne toplotne moči 50 kW.

4. Obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev

Uporabnik dimnikarskih storitev ima naslednje obveznosti:
 • omogočiti pregled pred uporabo male kurilne naprave
  • ob spremembah pri mali kurilni napravi,
  • vgradnji novih naprav,
  • ob začetku obratovanja neaktivnih naprav;
 • dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev v celotnem obsegu kakor določa zakon;
 • omogočiti vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev v skladu z zakonom;
 • omogočiti prvi pregled za novo vgrajeno malo kurilno napravo;
 • izbrati dimnikarsko družbo;
 • eno leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu;
 • na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

5. Katere storitve izvaja dimnikarska služba?

Dimnikarska služba izvaja naslednje storitve:
 • pregledovanje malih kurilnih naprav (prvi pregled in redni ter izredni pregled),
 • čiščenje malih kurilnih naprav (mehansko ali kemično čiščenje) čiščenje je lahko redno, izredno ali generalno,
 • protikorozijska zaščita površin za čiščenje,
 • izvajanje meritev (meritve so lahko prve, občasne ali izredne),
 • odstranjevanje katranskih oblog (mehansko, kemično ali pa z izžiganjem),
 • informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav,
 • preverjanje izpolnjevanja osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.
 

6. Seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem

Skladno z zakonom o dimnikarskih storitvah - ZDimS (Ur. l. RS, št. 68/2016), je dimnikarska družba gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na podlagi dovoljenja opravlja dimnikarske storitve kot gospodarsko dejavnost in je vpisan v evidenco v skladu s tem zakonom.

Seznam izvajalcev se nahaja na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Večino izvajalcev iz seznama smo povprašali v kateri občini imajo namen izvajati dimnikarske storitve, da uporabniki ne bi po nepotrebnem izgubljali čas z iskanjem ponudnika na njihovem območju. V posamezni občini vam prikažemo ponudnike, ki imajo namen opravljati storitve v tisti občini.
Simboli sreče